ONLINE ABONĒŠANAS NOTEIKUMI | УСЛОВИЯ ОНЛАЙН-ПОДПИСКИ

Žurnālu L'OFFICIEL LATVIJA un L'OFFICIEL BALTIC abonēšanas noteikumi
abonēšanai interneta vietnē premium-media.lv

1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ir veicama SIA „PREMIUM MEDIA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003994985, izdoto žurnālu „L’Officiel Latvija” un „L’Officiel Baltic”, turpmāk tekstā Žurnāls, abonēšana interneta vietnē https://premium-media.lv, turpmāk tekstā Interneta vietne.

2. Abonementa noformēšana

2.1. Lai Interneta vietnē noformētu Žurnāla abonementu, Pasūtītājam elektroniskā veidā, ir jāizpilda Žurnāla abonēšanas anketa, norādot:
2.1.1. abonējamā Žurnāla nosaukumu, abonementu skaitu un abonēšanas periodu (Žurnālu skaits);
2.1.2. informāciju par Pasūtītāju un Žurnāla piegādes adresi. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Žurnāla saņēmējs nav viena un tā pati persona, tad atsevišķi ir jānorāda Žurnāla saņēmēja vārds un uzvārds;
2.1.3. Pēc šo noteikumu 2.1.1. – 2.1.2. punktā norādītās informācijas aizpildīšanas ir jāveic pasūtījuma apstiprināšana, izvēloties norādi „Abonēt”, kā arī jāizvēlas pasūtījuma apmaksas veids un jāveic pasūtījuma apmaksa. Ja Pasūtītājs nav veicis pasūtījuma apmaksu, abonements tiek uzskatīts par nenoformētu.
2.1.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par Žurnāla abonēšanas anketā prasītās informācijas pilnīgu un korektu aizpildīšanu.

3. Pasūtījuma apmaksa

3.1. Pasūtījumu var apmaksāt ar VISA, Mastercard, Maestro un American Express norēķinu kartēm vai ar pārskaitījumu uz SIA „PREMIUM MEDIA” izrakstītajā rēķinā norādīto norēķina kontu.
3.2. Rēķins tiek sagatavots elektroniskā veidā un ir derīgs bez paraksta. Rēķins elektroniskā veidā tiek nosūtīts uz abonēšanas anketā norādīto Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi. Aizpildot abonēšanas anketu, Pasūtītājs piekrīt rēķina saņemšanai elektroniskā veidā.
3.3. Ja Pasūtītājs, aizpildot abonēšanas anketu, ir izvēlējies veikt pasūtījuma apmaksu ar pārskaitījumu uz SIA „PREMIUM MEDIA” norēķina kontu, Pasūtītājam pēc rēķina saņemšanas rēķinā norādītajā termiņā ir jāveic pasūtījuma apmaksa uz rēķinā norādīto SIA „PREMIUM MEDIA” norēķinu kontu.
3.4. Ja Pasūtītājs, aizpildot abonēšanas anketu, ir izvēlējies veikt pasūtījuma apmaksu ar kādu no šo noteikumu 3.1.punktā norādītajām norēķina kartēm, tad Pasūtītājam ir jāveic pasūtījuma apmaksa atbilstoši attiecīgās norēķinu kartes lietošanas noteikumiem. Pēc pasūtījuma apmaksas abonementa Pasūtītājam elektroniskā veidā uz abonēšanas anketā norādīto elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīts pasūtījuma apmaksas apstiprinājums.

4. Žurnāla piegāde

4.1. Žurnāla piegādi veic VAS „Latvijas Pasts”. Žurnāla piegādes izmaksas ir iekļautas abonementa cenā. Atkarībā no izvēlētās piegādes teritorijas (Latvija, Eiropas savienība, citas valstis) mainās Žurnāla abonementa cena. Latvijas teritorijā abonementa cena ir nemainīga neatkarīgi no piegādes teritorijas Latvijas ietvaros.
4.2. Piegādes adreses maiņa:
4.2.1. Pasūtītājs var mainīt Žurnāla piegādes adresi nākamajam Žurnāla numuram līdz katra mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, elektroniskā veidā nosūtot attiecīgu paziņojumu uz SIA „PREMIUM MEDIA” elektroniskā pasta adresi: info@officiel.lv.

5. Personas datu apstrāde

5.1. Aizpildot abonēšanas anketu Pasūtītājs piekrīt, ka SIA „PREMIUM MEDIA” ir tiesības veikt personas datu apstrādi, lai nodrošinātu Pasūtītāja apkalpošanu, tajā skaitā, pasūtījuma pieņemšanu un Žurnāla piegādi.
5.2. Lai nodrošinātu Žurnāla piegādi, Pasūtītājs piekrīt, ka personas dati – vārds, uzvārds un piegādes adrese tiek nodoti Žurnāla piegādātājam VAS „Latvijas Pasts”.

6. Pretenzijas par Žurnāla piegādi

6.1. Pasūtītājam ir tiesības, elektroniskā veidā, iesniegt pretenziju par nepiegādātu Žurnālu līdz katra nākošā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, nosūtot pretenziju uz elektroniskā pasta adresi: info@officiel.lv. Pretenzijas tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā un atbilde tiek sniegta elektroniskā veidā uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

7. Informācija par atteikuma tiesībām

Pasūtītājs (fiziska persona) ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pirmo Žurnāla numuru. Ja Pasūtītājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pasūtītājs, augstāk norādītajā termiņā, aizpilda un elektroniskā veidā uz elektroniskā pasta adresi info@officiel.lv nosūta SIA „PREMIUM MEDIA” atteikuma veidlapu. Pasūtītājam ir pienākums, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma veidlapas iesniegšanas brīža atgriezt SIA „PREMIUM MEDIA” saņemto Žurnāla numuru (nebojātā veidā). Saņemtais Žurnāla numurs ir jāiesniedz vai jānosūta uz SIA „PREMIUM MEDIA” biroju, kas atrodas – Lauvas ielā 9, Rīga, LV 1003. Izdevumus, kas saistīti ar saņemtā Žurnāla numura atgriešanu sedz Pasūtītājs.
7.2.       Ja Pasūtītājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis SIA „PREMIUM MEDIA” atteikuma veidlapu un atgriezis saņemto Žurnāla numuru (nebojātā veidā), SIA „PREMIUM MEDIA” atgriež Pasūtītājam naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atgrieztā Žurnāla numura saņemšanas brīža ar pārskaitījumu uz atteikuma veidlapā norādīto Pasūtītāja bankas norēķina kontu.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. PREMIUM MEDIA ir tiesīga vienpusējā kārtā grozīt šos noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi Interneta vietnē.

APSKATĪT & LEJUPLĀDĒT >>> Atteikuma veidlapa

Условия подписки на журналы L'OFFICIEL LATVIJA и L'OFFICIEL BALTIC
на интернет-странице premium-media.lv

1. Общие условия

Эти условия определяют порядок, по которому осуществляется подписка на издаваемый SIA „PREMIUM MEDIA” (единый регистрационный № 40003994985) журнал „L’Officiel Latvija” и „L’Officiel Baltic” , далее в тексте – Журнал, на Интернет-странице premium-media.lv, далее в тексте – Интернет.

2. Оформление подписки

2.1. Чтобы подписаться на Журнал в Интернете, Подписчик должен в электронном виде заполнить анкету подписки, указав:
2.1.1. название журнала на какой оформляете подписку, количество выписываемых номеров и период подписки (количество Журналов);
2.1.2. информацию о Заказчике и адресе доставки Журнала. В случае, если Заказчик и получатель Журнала не является одним и тем же лицом, необходимо отдельно указать имя и фамилию получателя Журнала;
2.1.3. После заполнения указанной в пунктах 2.1.1. – 2.1.2. информации необходимо подтвердить подписку на Журнал, выбрав опцию „Подписаться”, а также выбрать вид оплаты подписки и осуществить оплату. Если Заказчик не оплатил заказ, подписка не считается оформленной.
2.1.4. Заказчик несет ответственность за предоставление полной и точной информации, запрашиваемой в анкете для подписки на Журнал.

3. Оплата заказа

3.1. Заказ можно оплатить при помощи карт VISA, Mastercard, Maestro и American express, или путем перевода на банковский счет, указанный в счете, выписанном SIA „PREMIUM MEDIA”.
3.2. Счет оформляется в электронном виде и годен без подписи. Счет в электронном виде отсылается на указанный в подписной анкете электронный почтовый адрес Заказчика. Заполняя подписную анкету, Заказчик таким образом дает согласие на получение счета в электронном виде.
3.3. Если Заказчик при заполнении подписной анкеты выбрал осуществление оплаты посредством перевода на расчетный счет SIA „PREMIUM MEDIA”, то после получения счета он должен в указанные в счете сроки оплатить заказ переводом оплаты на указанный расчетный счет SIA „PREMIUM MEDIA”.
3.4. Если Заказчик при заполнении подписной анкеты выбрал оплату заказа посредством одной из указанных в пункте 3.1 расчетных карт, то Заказчик должен осуществить оплату заказа согласно условиям пользования соответствующей расчетной картой. После оплаты подписки Заказчику высылается в электронном виде на электронный адрес, указанный в подписной анкете, подтверждение оплаты подписки.

4. Доставка журнала

4.1. Доставку журнала осуществляет VAS „Latvijas Pasts”. Стоимость доставки Журнала включена в стоимость подписки на Журнал. В зависимости от территории, которая указана как место доставки (Латвия, зона стран Евросоюза, другие страны) меняется цена подписки на Журнала. На территории Латвии цена подписки на Журнал, в не зависимости от зон доставки на территории Латвии, не меняется.
4.2. Смена адреса доставки:
4.2.1. Заказчик может менять адрес доставки Журнала для следующего номера Журнала до 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца, отправив в электронном виде соответствующее сообщение на электронный адрес SIA „PREMIUM MEDIA”: info@officiel.lv.

5. Обработка личных данных

5.1. Заполняя подписную анкету, Заказчик, таким образом, дает согласие на то, что SIA „PREMIUM MEDIA” имеет право осуществлять обработку его личных данных, чтобы обеспечить обслуживание Заказчика, в том числе прием заказа и доставку Журнала.
5.2. Для того чтобы обеспечить доставку Журнала, Заказчик дает согласие на то, что его личные данные – имя, фамилия и адрес доставки предоставляются в распоряжение доставщика Журнала VAS „Latvijas Pasts”.

6. Претензии к доставке Журнала

6.1. Заказчик имеет право подать в электронном виде претензию в случае недоставки Журнала до 15 (пятнадцатого) числа каждого следующего месяца, отослав претензию на электронный почтовый адрес: info@officiel.lv. Претензии рассматриваются в течение 10 (десяти) рабочих дней и ответ предоставляется в электронном виде на указанный Заказчиком электронный адрес.

7. Информация о правах отказа

7.1. Подписчик (физическое лицо) в праве отказаться от абонемента Журнала в течении 14 (четырнадцать) дней со дня получения первого номера Журнала. Если подписчик желает использовать своё право отказа, подписчику необходимо в течении установленного срока, заполнить и отправить в электронном виде бланк отказа SIA “PREMIUM MEDIA” на электронную почту info@officiel.lv. Подписчик обязан не позднее, чем в течении 14 (четырнадцать) дней с момента отправки бланка отказа вернуть полученный номер Журнала (в неиспорченном виде) в офис SIA “PREMIUM MEDIA” по адресу ул. Лаувас 9, Рига, LV – 1003, или отправить по почте. Расходы, связанные с возвратом Журнала, покрывает Заказчик.
7.2. Если подписчик в сроки установленные в пункте 7.1 отправил бланк отказа и полученный номер Журнала (в неиспорченном виде) в офис SIA “PREMIUM MEDIA”, SIA “PREMIUM MEDIA” возвращает деньги подписчику на указанный номер счёта в течении 14 (четырнадцать) дней с момента возврата номера Журнала.

8. Заключительные условия

8.1. SIA „PREMIUM MEDIA” имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в данные условия. Поправки вступают в силу с момента их опубликования на Интернет странице.

ПОСМОТРЕТЬ И СКАЧАТЬ >>> Бланк отказа

Loterijas "Abonē un Brauc gadu ar HONDA CIVIC" atļaujas Nr. 4773 (nospied šeit, lai apskatītu atļauju)

Loterijas "Abonē un Brauc gadu ar HONDA CIVIC" noteikumi (nospied šeit, lai apskatītu noteikumus)

Разрешение на лотерею "Abonē un Brauc gadu ar HONDA CIVIC" Nr. 4773 (нажми здесь, чтобы прочитать)

Условия лотереи "Abonē un Brauc gadu ar HONDA CIVIC" (нажми здесь, чтобы прочитать)