ONLINE ABONĒŠANAS NOTEIKUMI

 

Žurnālu L’OFFICIEL LATVIJA un L’OFFICIEL BALTIC abonēšanas noteikumi
abonēšanai interneta vietnē premium-media.lv

1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ir veicama SIA „PREMIUM MEDIA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003994985, izdoto žurnālu „L’Officiel Latvija” un „L’Officiel Baltic”, turpmāk tekstā Žurnāls, abonēšana interneta vietnē https://premium-media.lv, turpmāk tekstā Interneta vietne.

2. Abonementa noformēšana

2.1. Lai Interneta vietnē noformētu Žurnāla abonementu, Pasūtītājam elektroniskā veidā, ir jāizpilda Žurnāla abonēšanas anketa, norādot:
2.1.1. abonējamā Žurnāla nosaukumu, abonementu skaitu un abonēšanas periodu (Žurnālu skaits);
2.1.2. informāciju par Pasūtītāju un Žurnāla piegādes adresi. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Žurnāla saņēmējs nav viena un tā pati persona, tad atsevišķi ir jānorāda Žurnāla saņēmēja vārds un uzvārds;
2.1.3. Pēc šo noteikumu 2.1.1. – 2.1.2. punktā norādītās informācijas aizpildīšanas ir jāveic pasūtījuma apstiprināšana, izvēloties norādi „Abonēt”, kā arī jāizvēlas pasūtījuma apmaksas veids un jāveic pasūtījuma apmaksa. Ja Pasūtītājs nav veicis pasūtījuma apmaksu, abonements tiek uzskatīts par nenoformētu.
2.1.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par Žurnāla abonēšanas anketā prasītās informācijas pilnīgu un korektu aizpildīšanu.

3. Pasūtījuma apmaksa

3.1. Pasūtījumu var apmaksāt ar VISA, Mastercard, Maestro un American Express norēķinu kartēm vai ar pārskaitījumu uz SIA „PREMIUM MEDIA” izrakstītajā rēķinā norādīto norēķina kontu.
3.2. Rēķins tiek sagatavots elektroniskā veidā un ir derīgs bez paraksta. Rēķins elektroniskā veidā tiek nosūtīts uz abonēšanas anketā norādīto Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi. Aizpildot abonēšanas anketu, Pasūtītājs piekrīt rēķina saņemšanai elektroniskā veidā.
3.3. Ja Pasūtītājs, aizpildot abonēšanas anketu, ir izvēlējies veikt pasūtījuma apmaksu ar pārskaitījumu uz SIA „PREMIUM MEDIA” norēķina kontu, Pasūtītājam pēc rēķina saņemšanas rēķinā norādītajā termiņā ir jāveic pasūtījuma apmaksa uz rēķinā norādīto SIA „PREMIUM MEDIA” norēķinu kontu.
3.4. Ja Pasūtītājs, aizpildot abonēšanas anketu, ir izvēlējies veikt pasūtījuma apmaksu ar kādu no šo noteikumu 3.1.punktā norādītajām norēķina kartēm, tad Pasūtītājam ir jāveic pasūtījuma apmaksa atbilstoši attiecīgās norēķinu kartes lietošanas noteikumiem. Pēc pasūtījuma apmaksas abonementa Pasūtītājam elektroniskā veidā uz abonēšanas anketā norādīto elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīts pasūtījuma apmaksas apstiprinājums.

4. Žurnāla piegāde

4.1. Žurnāla piegādi veic VAS „Latvijas Pasts”. Žurnāla piegādes izmaksas ir iekļautas abonementa cenā. Atkarībā no izvēlētās piegādes teritorijas (Latvija, Eiropas savienība, citas valstis) mainās Žurnāla abonementa cena. Latvijas teritorijā abonementa cena ir nemainīga neatkarīgi no piegādes teritorijas Latvijas ietvaros.
4.2. Piegādes adreses maiņa:
4.2.1. Pasūtītājs var mainīt Žurnāla piegādes adresi nākamajam Žurnāla numuram līdz katra mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, elektroniskā veidā nosūtot attiecīgu paziņojumu uz SIA „PREMIUM MEDIA” elektroniskā pasta adresi: info@premium-media.lv.

5. Personas datu apstrāde

5.1. Aizpildot abonēšanas anketu Pasūtītājs piekrīt, ka SIA „PREMIUM MEDIA” ir tiesības veikt personas datu apstrādi, lai nodrošinātu Pasūtītāja apkalpošanu, tajā skaitā, pasūtījuma pieņemšanu un Žurnāla piegādi.
5.2. Lai nodrošinātu Žurnāla piegādi, Pasūtītājs piekrīt, ka personas dati – vārds, uzvārds un piegādes adrese tiek nodoti Žurnāla piegādātājam VAS „Latvijas Pasts”.

6. Pretenzijas par Žurnāla piegādi

6.1. Pasūtītājam ir tiesības, elektroniskā veidā, iesniegt pretenziju par nepiegādātu Žurnālu līdz katra nākošā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, nosūtot pretenziju uz elektroniskā pasta adresi: info@premium-media.lv. Pretenzijas tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā un atbilde tiek sniegta elektroniskā veidā uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

7. Informācija par atteikuma tiesībām

Pasūtītājs (fiziska persona) ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pirmo Žurnāla numuru. Ja Pasūtītājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pasūtītājs, augstāk norādītajā termiņā, aizpilda un elektroniskā veidā uz elektroniskā pasta adresi info@officiel.lv nosūta SIA „PREMIUM MEDIA” atteikuma veidlapu. Pasūtītājam ir pienākums, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma veidlapas iesniegšanas brīža atgriezt SIA „PREMIUM MEDIA” saņemto Žurnāla numuru (nebojātā veidā). Saņemtais Žurnāla numurs ir jāiesniedz vai jānosūta uz SIA „PREMIUM MEDIA” biroju, kas atrodas – Lauvas ielā 9, Rīga, LV 1003. Izdevumus, kas saistīti ar saņemtā Žurnāla numura atgriešanu sedz Pasūtītājs.
7.2.       Ja Pasūtītājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis SIA „PREMIUM MEDIA” atteikuma veidlapu un atgriezis saņemto Žurnāla numuru (nebojātā veidā), SIA „PREMIUM MEDIA” atgriež Pasūtītājam naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atgrieztā Žurnāla numura saņemšanas brīža ar pārskaitījumu uz atteikuma veidlapā norādīto Pasūtītāja bankas norēķina kontu.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. PREMIUM MEDIA ir tiesīga vienpusējā kārtā grozīt šos noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi Interneta vietnē.

 

Informācija par atteikuma tiesībām

Pasūtītājs (fiziska persona) ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Ja Pasūtītājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pasūtītājs, augstāk norādītajā termiņā, aizpilda un elektroniskā veidā uz elektroniskā pasta adresi: info@premium-media.lv nosūta SIA „PREMIUM MEDIA” atteikuma veidlapu (atteikuma veidlapu sk. zemāk).

Pasūtītājam ir pienākums, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma veidlapas iesniegšanas brīža atgriezt SIA „PREMIUM MEDIA” saņemto Preci (nebojātā veidā).

Saņemtā Prece ir jāiesniedz vai jānosūta uz SIA „PREMIUM MEDIA” biroju, kas atrodas – Lauvas ielā 9, Rīga, LV 1003. Izdevumus, kas saistīti ar Preces atgriešanu sedz Pasūtītājs.

Ja Pasūtītājs augstāk norādītājā kārtībā ir iesniedzis SIA „PREMIUM MEDIA” atteikuma veidlapu un atgriezis saņemto Preci (nebojātā veidā), SIA „PREMIUM MEDIA” atgriež Pasūtītājam naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma veidlapas saņemšanas brīža ar pārskaitījumu uz atteikuma veidlapā norādīto Pasūtītāja bankas norēķina kontu. SIA „PREMIUM MEDIA” ir tiesīga aizturēt atmaksas veikšanu līdz Preces saņemšanas brīdim.

APSKATĪT & LEJUPLĀDĒT

Atteikuma veidlapa latviešu valodā | Бланк отказа на русском языке

lvLV